Danh sách đóng quỹ Hội 2015

Danh sách các bạn k10 đóng góp quỹ năm 2015 tại Ecopark, ngày 15/11/2015

STT

Họ và

Tên

Lớp

Góp quỹ

1 Nguyễn Lập C 200 000  15/11/2015
2 Đỗ Doãn Cổn C 200 000
3 Trịnh Hữu Dũng B 200 000
4 Nguyễn Khắc Dũng C 200 000
5 Nguyễn Thị Định C 200 000
6 Đỗ Trọng Hiền B 250 000
7 Lâm Văn Điểu C 200 000
8 Nguyễn Văn Chính C 300 000
9 Giang Sơn Thắng iB 400 000
10 Trần Vũ Liệu B 200 000
11 Nguyễn Đức Long C 200 000
12 Hồ Nam iB 200 000
13 Trần Tuyết Nga C 200 000
14 Nguyễn Tất Nhân A 200 000
15 Phạm Đình Đán B 250 000
16 Lê Ngọc Bảo B 250 000
17 Nguyễn Hồng Nguyên B 500 000
18 Lê Đình Dũng iA 200 000
19 Lê Xuân Tuyến B 250 000
20 Vũ Quang Thiện A 500 000
21 Phùng Công Thái iA 200 000
22 Lê Khánh Vinh A 200 000
23 Dung A 200 000
23 Hồ Lê Thanh A 200 000  8/12/2015
23 Lê Đình Hòa C 200 000  8/12/2015
24 Nguyễn Trọng Bằng C 200 000 11/12/2015
25
23 Tổng 6 400 000