Tài chính của Hội

Danh sách k10 đóng góp quỹ đợt 1
(24/10/2010)

STT

Họ

tên

Lớp

Nơi ở hiện tại

Nơi công tác

Tel liên hệ

 Đóng góp

Ngày góp

1

Nguyễn Trọng Bằng

C

Hà Nội

đã ghi trong kỷ yếu

0913217592

500.000

24.10

2

Nguyễn Thanh Bình

A

Hà Nội

nt

0913214561

500.000

31.10

3

Mạnh Quang Bảo

IB

Hà Nội

nt

300.000

24.10

4

Lê Minh Công

A

Hà Nội

nt

0983024686

300.000

nt

5

Đỗ Doãn Cổn

C

Hà Nội

nt

0917372346

500.000

nt

6

Nguyễn Thị Định

C

Hà Nội

nt

300.000

nt

7

Thái Hồng Diệp

IA

Hµ Néi

nt

0983542626

300.000

nt

8

Trác Tiến Dũng

A

Hà Nội

nt

0974497322

300.000

nt

9

Nguyễn Khắc Dũng

C

Hà Nội

nt

0913303679

300.000

nt

10

Đào Việt Dũng

IA

Hà Nội

nt

0913522107

300.000

14.11

11

Nguyễn Kim Hải

IA

Hà Nội

nt

0904190276

300.000

24.10

12

Vũ Thị Hồng

IB

Hà Nội

nt

300.000

nt

13

Đỗ Trọng Hiền

B

Hà Nội

nt

0913231583

500.000

nt

14

Nguyễn Mạnh Hiền

IA

Hµ Néi

nt

0976044847

300.000

nt

15

Nguyễn Thế Hiệp

B

Hà Nội

nt

0903421721

500.000

nt

16

Ngô Văn Hợp

A

Hà Nội

nt

0913007729

500.000

nt

17

Nguyễn Văn Hùng

A

Hà Nội

nt

0985460056

500.000

6.11

18

Ngô Đức Hư­ng

A

Hà Nội

nt

01275957709

500.000

24.10

19

Nguyễn Danh Hòa

IB

Hà Nội

nt

0913360875

500.000

nt

20

Nguyễn Văn Khôi

C

Hà Nội

nt

500.000

31.10

21

Hà Văn Lân

C

Hà Nội

nt

0916049875

300.000

24.10

22

Nguyễn Quang Lãng

A

Hà Nội

nt

0903292353

500.000

nt

23

Nguyễn Văn Lộc

IB

Hà Nội

nt

300.000

nt

24

Nguyễn Lập

C

Hà Nội

nt

0903465488

300.000

nt

25

Trần Vũ Liệu

B

Hµ Néi

nt

0903295651

500.000

nt

26

Nguyễn Đức Long

C

Nam §Þnh

nt

0913328943

500.000

nt

27

Nguyễn Đình Mãn

A

Th¸i Nguyªn

nt

0912223774

1.000.000

31.10

28

Nguyễn Tuyết Mai

C

Hµ Néi

nt

0913250987

500.000

nt

29

Nguyễn Đinh Ninh

A

Hà Nội

nt

0913238041

500.000

nt

30

Nguyễn Xuân Ninh

IB

Hà Nội

nt

0983085758

300.000

nt

31

Trần Tuyết Nga

C

Hà Nội

nt

0983519257

300.000

nt

32

Nguyễn Hồng Nguyên

B

Hà Nội

nt

09103411790

500.000

nt

33

Tô Hồng Nhã

C

Hà Nội

nt

0912235812

500.000

nt

34

Phạm Văn Phê

A

Hà Nội

nt

0433677427

300.000

nt

35

Lê Văn Phiên

A

Hµ Néi

nt

0913564984

500.000

nt

36

Phạm Hiền Quân

B

Hµ Néi

nt

0975204255

300.000

nt

37

Vũ Văn Quế

IB

Hµ Néi

nt

300.000

nt

38

Đỗ Thị Sơn

IB

Hµ Néi

nt

0913210100

300.000

nt

39

Ngô Văn Sự

A

Hµ Néi

nt

0912169550

300.000

nt

40

Lê Xuân Tuyến

B

Hµ Néi

nt

0903456877

500.000

nt

41

Nguyễn Văn Tích

IB

Hµ Néi

nt

300.000

nt

42

Giang Sơn Thắng

IB

Hµ Néi

nt

300.000

nt

43

Hồ Lê Thanh

A

Hµ Néi

nt

0903455171

500.000

nt

44

Vũ Quang Thiện

A

Hµ Néi

nt

0913319467

500.000

nt

45

Đoàn Đức Thịnh

B

Hµ Néi

nt

0915190349

300.000

nt

46

Phạm Văn Trọng

B

Hµ Néi

nt

0912442556

500.000

nt

47

Đòan Tr­ường

A

Hµ Néi

nt

0946941066

500.000

nt

48

Đỗ Quang Trung

IB

Hµ Néi

nt

300.000

nt

49

Phùng Văn Tráng

MC

Hµ Néi

nt

0982370386

500.000

20.3.2011

50

Võ Ngọc Vượng

IA

Hµ Néi

nt

20 200 000

Danh sách đóng góp quỹ Hội đợt 2 (15/10/2011)

STT

H

tên

Lp

Nơi hin ti

Tel liên h

 Đóng góp

Ngày góp

1

Nguyễn Trọng Bằng

C

Hà Nội

0913217592

        500.000

15.11.2011

2

Nguyễn Thanh Bình

A

Hà Nội

0913214561

nt

3

Trần Tiểu Bình

A

Tiệp Khắc

        500.000

nt

4

Mạnh Quang Bảo

IB

Hà Nội

nt

5

Lê Minh Công

A

Hà Nội

0983024686

nt

6

Đỗ Doãn Cổn

C

Hà Nội

0917372346

        100.000

nt

7

Nguyễn Thị Định

C

Hà Nội

        200.000

nt

8

Nguyễn Văn §Êu

B

Hà Nội

0983 255212

        200.000

nt

7

Thái Hồng Diệp

IA

Hà Nội

0983542626

        300.000

nt

8

Trác Tiến Dũng

A

Hà Nội

0974497322

        300.000

nt

9

Nguyễn Khắc Dũng

C

Hà Nội

0913303679

        500.000

nt

10

Đào Việt Dũng

IA

Hµ Néi

0913522107

        200.000

nt

11

Đỗ Văn Giang

B

Hà Nội

        200.000

12

Nguyễn  Kim Hải

IA

Hà Nội

0904190276

nt

13

Vũ Thị Hồng

IB

Hà Nội

nt

14

Đỗ Trọng Hiền

B

Hà Nội

0913231583

        500.000

nt

15

Nguyễn Mạnh Hiền

IA

Hà Nội

0976044847

        500.000

nt

16

Nguyễn Thế Hiệp

B

Hµ Néi

0903421721

nt

17

Ngô Văn Hợp

A

Hµ Néi

0913007729

        500.000

nt

18

Nguyễn Văn Hùng

A

Hµ Néi

0985460056

        500.000

nt

19

Ngô Đức Hư­ng

A

Hµ Néi

01275957709

        200.000

nt

20

Nguyễn Danh Hòa

IB

Hµ Néi

0913360875

        200.000

nt

21

Nguyễn Văn Khôi

C

Hµ Néi

0912 459657

        500.000

nt

22

Hà Văn Lân

C

Hµ Néi

0916049875

23

Nguyễn Quang Lãng

A

Hµ Néi

0903292353

24

Nguyễn Văn Lộc

IB

Hµ Néi

25

Nguyễn Lập

C

Hµ Néi

0903465488

        200.000

nt

26

Trần Vũ Liệu

B

Hµ Néi

0903295651

        250.000

nt

27

Nguyễn Đức Long

C

Nam §Þnh

0913328943

        500.000

nt

28

Nguyễn  Đình Mãn

A

Th¸i Nguyªn

0912223774

29

Nguyễn Tuyết Mai

C

Hµ Néi

0913250987

        250.000

nt

30

Nguyễn Đinh Ninh

A

Hµ Néi

0913238041

31

Nguyễn Xuân Ninh

IB

Hµ Néi

0983085758

32

Trần Tuyết Nga

C

Hµ Néi

0983519257

        300.000

nt

33

Nguyễn Hồng Nguyên

B

Hµ Néi

09103411790

        500.000

nt

34

Tô Hồng Nhã

C

Hµ Néi

0912235812

35

Nguyễn Tất Nhân

A

B¾c Ninh

0913 083493

        200.000

36

Phạm Văn Phê

A

Hµ Néi

0433677427

37

Lê Văn Phiên

A

Hµ Néi

0913564984

38

Phạm Hiền Quân

B

Hµ Néi

0975204255

39

Vũ Văn Quế

IB

Hµ Néi

0913 557277

        200.000

nt

40

Đỗ Thị Sơn

IB

Hµ Néi

0913210100

41

Ngô Văn Sự

A

Hµ Néi

0912169550

42

Lê Xuân Tuyến

B

Hµ Néi

0903456877

        500.000

nt

43

Nguyễn Văn Tích

IB

Hµ Néi

44

Giang  Sơn Thắng

IB

Hµ Néi

45

Hồ Lê Thanh

A

Hµ Néi

0903455171

46

Vũ Quang Thiện

A

Hµ Néi

0163 8704710

        500.000

nt

47

Đòan Đức Thịnh

B

Hµ Néi

0915190349

        200.000

nt

48

Phạm Văn Trọng

B

Hµ Néi

0912442556

49

Đoàn Tr­ường

A

Hµ Néi

0946941066

50

Đỗ  Quang Trung

IB

Hµ Néi

51

Phùng Văn Tráng

MC

Hµ Néi

0982370386

52

Vũ Ngọc V­ượng

IA

Hµ Néi

9  500 000

Cả hai đợt đóng góp quỹ tổng cộng là : 20 200 000 + 9 500 000 = 29 700 000đ

Chi tiêu quỹ Hội

Ngày chi Nội dung chi, Số tiền chi Người thực hiện, Quỹ Hội Còn lại

Thu quỹ đợt 1 (24/10/10) 20 200 000

24.10.2010 Chi đại hội và liên hoan gặp mặt tại Hà Nội4.757.000 Thuê loa micro50.000

30.10.2010 Thăm hỏi Đệ K10MC bị ốm ở Thanh oai200.000 Anh Cổn, Nhã, Bằng

31.10.2010 Viếng bố Thế K10MA mất tại Thái nguyên + vòng hoa400.000 Bình tàu, Hiệp, Trường, Bằng

Quỹ còn 14.793.000

14.11.2010 Thắp hương bố Hiền K10IA (Tổng LĐLĐ) tại Hà Nội300.000 Anh Dũng và các bạn K10IA

5.12.2010 Lẵng hoa tặng trường400.000 Bằng, Hiệp, Bình tầu và các bạn K10

10.1.2011 Thăm hỏi Phiên K10MA bị ốm ở BV Bạch Mai200.000 Bằng, Hiệp, Thiện, Bình tầu

21.3.2011 Viếng mẹ bạn Tráng K10MC tại Hà Nội-Vòng hoa200.000 Bằng, Hiệp, A.Lập, Hùng bò, Bình tầu và các bạn K10M

11.10.2011 Viếng cô Tý vợ thầy Phú Hiệu trưởng ĐHCĐ250.000 A.Liệu, Bình tầu, Hiệp, Hùng bò và K10

Thăm Phiên K10MA200.000 như trên          Quỹ còn 13.243.000

15.10.2011 Liên hoan gặp mặt K10 năm 2011 tại Linh Đàm 29 bạn 3.360.000

Bồi dưỡng 2 nhân viên HABECO 400.000             Quỹ còn 9 483 000

Đóng quỹ đợt 2 (15/10/11) 9 500 000

15.10.2011                                              Tổng cộng Quỹ còn 18 983 000

Gửi lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s