Category Archives: k10

CLB CC Cơ Điện thi câu

Posted on 15/08/2018 by honam895 CÁ NÀO MÀ CHỊU NỘI ĐỘI QUÂN NÀY !

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Bức tường Berlin

Hùng Đầu Bạc 9 Tháng 8 lúc 21:49 · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Lần đầu đi Đức

Hùng Đầu Bạc 8 Tháng 8 lúc 19:32 · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Súng Phốc

Hùng Đầu Bạc 7 Tháng 8 lúc 22:00 · 

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi

Bật bông

Hùng Đầu Bạc 6 Tháng 8 lúc 11:32 · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Chuyến đi của nhóm K10MC về quê

https://www.youtube.com/watch?v=FVmXa4Ri5G8

Đăng tải tại k10 | 4 phản hồi

Bò say

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận