Category Archives: k10

K10 Cơ Điện 45 năm p2

Trần Minh Hải cùng với Phu Tieu và 2 người khác./ 7 giờ · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

K10 Cơ Điện 45 năm p1

Hồ Nam cùng với Phu Tieu và 17 người khác./2 giờ · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Khí thế 10 năm kiêu hùng

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Bảo tồn và phát triển

Hùng Đầu Bạc/ Quản trị viên · Hôm qua lúc 20:45

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bức tường CCB

Nguyễn Bảo Ngọc cùng với Quỳ Lại Duy và 9 người khác./Hôm qua lúc 19:12

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Ngày doanh nhân Việt Nam

Hùng Đầu Bạc/ 13 giờ · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Chụp ảnh, xưa và nay

Hùng Đầu Bạc/ 6 giờ · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận