Author Archives: hungdaubac

Lính K10 và đoàn 1040

Lê Ngọc Bảo cùng với Đỗ Trọng Hiền và 12 người khác./2 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi

Ngày của lính Cơ Điện

Hồ Nam cùng với Đỗ Trọng Hiền và 13 người khác./2 giờ · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Đi tìm hàng xóm xưa – P4

Hùng Đầu Bạc/14 tháng 8 lúc 15:17 · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Tổng kết cuộc thi câu

Hồ Nam cùng với Phu Tieu và 10 người khác./15 tháng 8, 2018 · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Lễ Vu lan

Hùng Đầu Bạc/9 giờ · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Đi tìm hàng xóm xưa – P3

Hùng Đầu Bạc/13 tháng 8 lúc 12:53 · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Bức tranh Đánh mạt chược

Hùng Đầu Bạc cùng với Phu Tieu./9 tháng 8 lúc 20:26 · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận