Author Archives: hungdaubac

Kuang Si Falls in Luang Prabang

Hùng Đầu Bạc đã thêm 17 ảnh mới.

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Tết Lào – Bunpimay – Té nước

Hùng Đầu Bạc đã thêm 12 ảnh mới.

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Nếu bạn là bác sỹ này…

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi

Đi Lào ăn Tết nào

Hùng Đầu Bạc đã thêm 12 ảnh mới.

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Người thợ là bánh siêu giỏi

Hùng Đầu Bạc đã thêm 10 ảnh mới 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Nhà quê lên Thủ đô

Hùng Đầu Bạc đã thêm 20 ảnh mới — cùng với Nguyễn Công Phong và 4 người khác.

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi

Tôi xin mời ông điếu thuốc, ly rượu

Hùng Đầu Bạc đã thêm 18 ảnh và một video.

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận