Daily Archives: 12, 2, 2021

Mất hứng

Xa bạn xa bè thêm cô vít Xa xa nỗi niềm hứng trọn tim Dẫu gần nhưng lại xa vạn dặm Ngó tới . Ngó lui vẫn một mình .

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?