Daily Archives: 16, 9, 2020

Hãy tận hưởng

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết. https://www.facebook.com/groups/1400791336719640/permalink/2022683051197129/ Vì lý do kỹ thuật, không đưa ảnh minh họa vào được, đành đưa bài chay vậy

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi