Daily Archives: 25, 8, 2020

Diệt Covid

Nguyen Quang LangThành viên sáng lập  · 23 tháng 8 lúc 17:13  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Gặp mặt thời covid

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết./Quản trị viên  · 2 giờ  · Covid thì mặc víd coĐến hẹn vẫn gặp vẫn vui hết mình

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Cơm thôi…

Phu Tieu với Bùi Xuân Sơn và 2 người khác.

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi