Daily Archives: 12, 10, 2019

Chụp ảnh, xưa và nay

Hùng Đầu Bạc/ 6 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Sapa ngày ấy

Hùng Đầu Bạc/ 23 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi