Daily Archives: 5, 9, 2019

Ngày ấy đã hơn 45 năm

Phu Tieu đã chia sẻ một kỷ niệm — với Hùng Đầu Bạc./3 tháng 9 lúc 11:55 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Dàn mướp nhà Bình tầu

Phu Tieu cùng với Nguyễn Văn Cường và 2 người khác./Hôm qua lúc 14:27

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi