Daily Archives: 22, 12, 2018

Tôi, Sĩ quan trong QĐND Việt Nam

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết./18 phút

Đăng tải tại k10 | 4 phản hồi

Hay và hay

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi