Daily Archives: 13, 12, 2018

Ngày mùng 1 đầu tháng, nghĩ gì cho cả tháng đây …

Hùng Đầu Bạc/7 Tháng 12 lúc 13:01 ·   

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Xé vé đồng hạng

Hùng Đầu Bạc/10 Tháng 12 lúc 07:16 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bao giờ mới đến hội bia …?

Congpeugeot Vu Thanh Cong đã chia sẻ một ảnh với dòng thời gian của bạn. 10 Tháng 12 lúc 22:56 · 

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

Vẫn oai như ngày nào

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết. /11 Tháng 12 lúc 07:08 ·  Cô ngồi im cho tôi nhờ nhé.

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Sinh nhật …

Hùng Đầu Bạc/4 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Hẹn ngày Hội 15/12… các chiến hữu nhé.

Duc Nguyen Van cùng với Hùng Đầu Bạc./2 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi