Daily Archives: 7, 12, 2018

Ra mắt Câu lạc bộ Bia Cơ Điện (BCĐ Club)

Vinh Trần Khánh cùng với Lê Ngọc Bảo và 7 người khác./22 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi

Đề nghị đổi tên Fb

Hùng Đầu Bạc cùng với Hồ Nam và 8 người khác./Hôm qua lúc 16:21  

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Thông báo thành lập BCĐ Club

Liệu Trần cùng với Lê Ngọc Bảo và 5 người khác./22 giờ  

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi