Daily Archives: 25, 11, 2018

Vui cùng dĩ vãng 9.13

Hùng Đầu Bạc cùng với Phu Tieu và 8 người khác./10 Tháng 11 lúc 20:54 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Thời oanh liệt với Bia Hơi HN !

Hồ Nam cùng với Nguyễn Văn Cường và Tien Cuong Nguyen./bài trên Fb K10 Cơ Điện kiêu hùng

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tặng tranh cho tổ bún

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết./23 Tháng 11 lúc 07:20

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi