Daily Archives: 15, 11, 2018

Vui cùng dĩ vãng 9.10

Hùng Đầu Bạc cùng với Phu Tieu và 11 người khác. 2 Tháng 11 lúc 13:07 ·   

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Cà phê nhạc Trịnh

Hùng Đầu Bạc đang ở Kim Quan, Ha Noi, Vietnam. 10 Tháng 11 lúc 10:17 · 

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi

Bên trong điện kremlin

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

…Phải phong danh hiệu gì cho xứng đáng nhỉ ?

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi