Daily Archives: 5, 2, 2018

Thằng Bô cũng đi Chùa

(Bô chân ngắn nên được dẫn đầu đoàn)

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

Các Cụ lại đi Đền, Chùa, Đình …

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi