Daily Archives: 10, 1, 2018

Đằng sau ngày hội Bia

Đăng tải tại k10 | 5 phản hồi

Trên dòng Mê Kong

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

” Uống tất ”

THẦN DÂN CƠ ĐIỆN

Đăng tải tại k10 | 6 phản hồi

”Thằng Bô ”

” Bia hơi lạc luộc sẵn sàng Xì gà một điếu, ấy đời lên tiên ” Nhất ông , nhì cháu ; HB

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi